Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Bottenfauna rinnande litoral Växtplankton

Ladda ner data i tabellformat

530. Bolmen, Norra Koordinater: 6326180/1374200 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Sjö
Delavrinningsområde: Bolmån
Län: Jönköping
Kommun: Gislaved
Undersökningstyper: Vattenkemi (L2), plankton, sediment och metaller i fisk.
Provtagningsfrekvens: Vattenkemi och plankton en gång per år, sediment och metaller i fisk vart 6:e år.
Motiv: Samlingspunkt för tre tillflöden norr om Bolmen. Viktig sjö. Riksintresse för yrkesfiske och friluftsliv
Övrigt: Provtagningsdjup ca 12 meter.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,30 Betydligt grumligt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 40,0 Måttligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 8,20 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,34 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,20 Nära neutralt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,20 God buffertkapacitet

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 12,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 450 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,00 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,20 Syrerikt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 101 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 2,00 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 2,50 Måttligt siktdjup

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,50 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 8,40 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,40 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,30 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,60 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2015 0,26 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,09 Måttligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 19,0 Ingen klassning