Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Djupbottenfauna Bottenfauna rinnande litoral Växtplankton

Ladda ner data i tabellformat

510. Bolmen, Södra Koordinater: 6305840/1371270 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Sjö
Delavrinningsområde: Bolmån
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Undersökningstyper: Vattenkemi (L2), plankton, bottenfauna, sediment, metaller i fisk.
Provtagningsfrekvens: Vattenkemi, plankton och bottenfauna en gång per år, sediment och metaller i fisk vart 6:e år.
Motiv: Viktig sjö, intresse för tre län. Riksintresse för yrkesfiske och friluftsliv.
Övrigt: Provtagningsdjup ca 34 meter. Bottenfauna även vid Prästnabben.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,20 Måttligt grumligt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 40,0 Måttligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 8,00 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,86 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,30 Nära neutralt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,18 God buffertkapacitet

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 360 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,10 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,20 Syrerikt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 102 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 4,10 Måttligt siktdjup

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 53,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 8,60 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 4,70 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,30 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,00 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2015 0,17 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,06 Måttligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 19,4 Ingen klassning